Vaststelling wijzigingsplan Bartelmeetweg 8 en 10 - Tholen

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen maken bekend dat zij het wijzigingsplan Bartelmeetweg 8 en 10, Tholen ongewijzigd hebben vastgesteld. Wijzigingsplan: Bartelmeetweg 8 en 10 Tholen Plangebied: Het plangebied ligt aan de Bartelmeetweg 8 en 10 te Tholen Aanleiding:  Dit wijzigingsplan heeft tot doel de huidige bestemming ‘Agrarisch’ met een bouwvlak te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ en het toevoegen van een tweede woning in de bestaande bebouwing. Inzage Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 19 januari tot en met 1 maart 2024, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt ook de digitale versie van het plan opvragen door een mail te sturen naar info@tholen.nl onder vermelding van de naam van het plan. U kunt de stukken ook online inzien op de landelijke websites: http://www.omgevingswet.overheid.nl en http://www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.WPBartelmweg8TLN-VG01 Beroep Tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging. Inwerkingtreding besluit Het collegebesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Tholen. Bekijk alle Bekendmakingen Tholen in Tholen.

https://tholenkrant.nl/bekendmakingen-tholen/

Deel dit bericht:

Redactie Tholenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Tholenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Tholen.

Gerelateerde berichten